top of page

REKISTERISELOSTE

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10§ ja 24§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Laadittu 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä on Toimistotukku Talka Oy (1982154-6)

Osoite: Teollisuustie 30, 06150 Porvoo

www.talka.com
 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:

Susanne Vehkala

p. +358 40 5870461

sanna.vehkala@talka.com
 

Rekisterin nimi:

Toimistotukku Talka Oy:n Oy:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimuksen mukaisen asiakaspalvelun toteuttaminen sekä yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 

Rekisterin tietosisältö
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite, osoite), tilaus/toimitustiedot, laskutustiedot, palveluhistoria, muut asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot. Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä sopimussuhteen tai asiakassuhteen päättyessä tai rekisteröidyn poistuessa asiakasyrityksen palveluksesta. Rekisteröidyn tietoja voi esiintyä lainmukaisesti arkistoiduissa dokumenteissa (laskutustiedot ym.), jolloin ne poistetaan, kun lain edellyttämä säilytysaika on päättynyt.
 

Säännönmukaiset tietolähteet
 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostilla, puhelimella, verkkolomakkeella tai sopimusten kirjallisilla liitteillä.
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää tai julkaista vain siltä osin kuin asiasta on asiakkaan kanssa erityisesti sovittu. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

Rekisterin suojauksen periaatteet
 

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteriä vain nimettyjen henkilöiden toimesta, joille on myönnetty kirjautumistunnus tietojärjestelmään. Rekisteritietojen muutokset perustuvat aina asiakkaan ilmoitukseen tai asiakkaan kanssa keskinäisesti hyväksyttyyn käytäntöön. Rekisterinpitäjä on sopimuksin varmistanut henkilötietojen suojauksen ulkopuolisten palvelutuottajien (internetpalvelimet) järjestelmissä.
 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä omien tietojensa tarkistamista sekä puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa tietonsa tai vaatia niihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

bottom of page